Terms & Conditions

Artikel 1 Definities

1.1           Opdracht: een overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de Opdrachtgever, verbindt een interim-managementopdracht uit te voeren.

1.2           Interim-managementopdracht: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van   een functie of van leidinggevende taken met alle daarbij behorende  verantwoordelijkheden en bevoegdheden, hierna te noemen ook  “de  Opdracht”.

1.3           Opdrachtgever: de onderneming binnen welker bedrijf of organisatie  Opdrachtnemer een interim-managementopdracht uitvoert.

1.4           Opdrachtnemer: de (rechts-) persoon die de opdracht als bedoeld in 1.1heeft aanvaard bij de organisatie van de Opdrachtgever.

1.5           De interim manager: de (rechts-) persoon die de Opdracht als bedoeld in artikel 1.2 bij de organisatie van de Opdrachtgever uitvoert.

1.6           Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

1.7           Contractperiode: overeengekomen duur van de opdracht.

1.8           Plan van Aanpak: de beoogde werkzaamheden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden, de uitwerking of bijstelling van de Opdracht, alsmede de planning van de uitvoering van de Opdracht.

1.9           Tussenrapportage: rapportage door Opdrachtnemer bij het einde van de Opdracht ter evaluatie van de uitvoering.

1.10         Eindrapportage: rapportage door Opdrachtnemer bij het einde van de Opdracht ter evaluatie van de uitvoering.

1.11        Schade: alle directe- en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade- of direct/indirect verlies door schade van derden.

1.12        Werkdag: twee dagdelen van vier uren, danwel het aantal uren naargelang is overeengekomen.

Artikel 2                 Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

 2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking

tot het door de Opdrachtnemer uitvoeren van interim-managementopdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot standgekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De fysieke aanvang van de Opdracht houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

2.2           Een verwijzing door de Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de  Opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In dat laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hier overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en andere op documenten van de Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2.3           Overeenkomsten van Opdracht komen schriftelijk tot stand voor aanvang van de uitvoering van de Opdracht door ondertekening van de overeenkomst door Partijen, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van de Opdracht genoemde verwachtingen van de duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Mocht de overeenkomst niet binnen 30 dagen na de fysieke aanvang van de Opdracht door de Opdrachtgever ondertekend zijn, dan gelden de voorwaarden van de overeenkomst hierdoor als bindend.

2.4           Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het afsluiten van de overeenkomst zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

2.5            De Opdracht wordt aangegaan met het oog op het ter beschikking stellen van de interim manager zoals genoemd in de Opdracht.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1           De Opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door de interim manager.

3.2           Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht is vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.

3.3           De Opdrachtgever draagt er zorg voordat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer c.q. de interim manager aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer c.q. interim manager worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4           Opdrachtnemer of interim manager is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

3.5           De interim manager zal bevoegd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen,  nadat in overleg overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden, budgetten c.q. begrotingen. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het schriftelijk formaliseren van genoemde overeenstemming.

3.6           Opdrachtgever dient bij de beëindiging van de Opdracht de aan de interim manager toegekende bevoegdheden te (doen) beëindigen.

3.7           Opdrachtgever, Opdrachtnemer en de interim manager zullen op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, een overleg voeren in de navolgende situaties:

3.7.1        Indien er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het  karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de Opdracht.

3.7.2        Indien opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van de Opdrachtgever.

3.7.3       Indien een verschil van mening wordt geconstateerd omtrent de wijze van uitvoering van de Opdracht.

3.8           Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst op te schorten en/of te beëindigen indien wordt  afgeweken van in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen van financiële, juridische, fiscale en sociaal-economische aard, waaronder tenminste de navolgende omstandigheden zijn begrepen:

– indien wordt vastgesteld of vermoed dat fraude is of wordt gepleegd;
– indien een zwarte kas wordt aangetroffen en/of salarisbetalingen e.d. worden verricht buiten de salarisadministratie om en/of indien kostenvergoedingen worden uitgekeerd zonder dat daar werkelijke kosten tegenover staan;
– indien elementaire controlesystemen ontbreken in geautomatiseerde systemen;
– indien Opdrachtnemer of de interim manager gedwongen wordt te handelen in strijd met het bepaalde in Artikel 4.4;
– indien er schending van andere wettelijke bepalingen plaatsvindt;

3.9           Bij het beëindigen van de Opdracht wordt een voortgangs- dan wel eindrapportage uitgebracht.

Artikel 4 Verlenging en beëindiging

4.1           De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij

partijen uiterlijk één maand voor het einde van de Contractperiode anderszins schriftelijk zijn overeengekomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

4.2           Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van

één maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.

4.3          In afwijking van het in vorig artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

–          de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

–          de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

–          de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

–          conservatoirs- of executoriaal beslag wordt belegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken danwel andersoortige goederen van de wederpartij.

4.4           Opdrachtgever legt aan de interim manager geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

4.5            Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen niet binnen vijf werkdagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

4.6            Indien een der Partijen de overeenkomst opzegt overeenkomstig de Artikelen 4.3, 4.4, 4.5 van deze algemene voorwaarden is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

4.7            De interim manager ziek of arbeidsongeschikt is gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden.

Artikel 5 Vergoedingen

5.1           De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de Overeenkomst van de Opdracht. De interim manager draagt er zorg voor dat een tijdspecificatie wordt bijgehouden welke dient als basis voor de berekening van de vergoeding. De Opdrachtnemer heeft het recht om per 1 januari van ieder jaar het overeengekomen tarief binnen redelijke marges te verhogen.

5.2           Opdrachtnemer brengt bij de Opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen in rekening, tenzij daarover tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer afwijkende afspraken zijn gemaakt.

5.3           Opdrachtnemer declareert per periode van twee weken de door haar in die periode verrichte werkzaamheden. Betaling van dit factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen veertien dagen na verzending van de declaratie. Voldoet de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is zij van rechtswege in verzuim en is zij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag.

5.4           In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.5           Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte – zonder enig recht op korting of verrekening – voor rekening van opdrachtgever, een en ander conform het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1           Opdrachtnemer stelt alles in het werk de overeengekomen Opdracht naar beste weten en zo zorgvuldig als van hem kan worden verwacht uit te voeren.

6.2           Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

6.3           Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de Opdracht. De in dit lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de Schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

6.4.1        Niettegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde strekt de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in geen geval verder dan het bedrag dat over de laatste zes maanden als honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

6.5           De aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van verontreiniging van bodem, lucht of wegen wordt door

Opdrachtnemer uitgesloten.

6.6           De Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer en de interim manager te vrijwaren en schadeloos te stellen

ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

6.7            De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en de interim manager en stelt deze schadeloos voor alle

aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast de interim manager zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Overmacht

7.1           Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan de Opdrachtnemer c.q. interim manager kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, langdurige ziekte (aaneengesloten periode van langer dan drie maanden) of het overlijden van de interim manager.

7.2           De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

7.3           Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

7.4           De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in het geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1           Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De Opdrachtnemer zal de interim manager verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor omschreven. Deze verplichting geldt zowel gedurende de Opdracht als na beëindiging ervan.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1           Van de algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing